תקנון שימוש באתר

ברוכים הבאים לhttps://orvezer.co.il/ . האתר מופעל ע”י הדור הבא לעסקים

תנאי שימוש באתר אור ועזר

 • תקנון השימוש באתר הנ"ל נכתב בלשון זכר אך האמור בו מתייחס לנשים וגברים כאחד
 • אתר האינטרנט orvezer.co.il ("האתר"), משמש את קהל הלקוחות של מפעילי האתר, ועל כן כל שימוש באתר כפוף לקריאה ולהסכמה של כל גולש באתר ("משתמש" או "לקוח") לתנאי השימוש המפורטים להלן במסגרת תקנון זה ("התקנון") וכפי שישתנו מעת לעת.
 • האתר מופעל ומנוהל על ידי חברת הדור הבא לעסקים בע"מ ("מפעילי האתר") והינו אתר האינטרנט הרשמי של מפעילי האתר.
 • הנהלת האתר שומרת לעצמה הזכות לעדכן את תנאי השימוש המוצגים להלן מעת לעת וללא התראה או אזכור מיוחד בערוצי האתר השונים.
 • תנאי השימוש הקבועים בתקנון זה יחייבו את המשתמש החל מרגע פרסומם באתר ויחולו גם על שימוש של המשתמש בערוצים מקוונים אחרים המופעלים על ידי החברה.
 • תוקף תנאי השימוש המפורטים במסגרת תקנון זה הינו כחוזה משפטי לכל דבר ועניין, ומהווה הבסיס המשפטי היחידי בין מפעילי האתר לבין המשתמש בקשר עם השימוש באתר ו/או מידע המופיע בו. כל פעולה שתבוצע על ידי המשתמש באתר (לרבות צפייה במידע ותכנים המופיעים באתר) תהיה בכפוף להסכמה מוחלטת של המשתמש לכל תנאי השימוש המפורטים בתקנון זה.
 • המשתמש מצהיר בזאת כי קרא בעיון את תוכן תנאי השימוש הקבועים בתקנון זה, וכי הינו מסכים לכל הוראות ותנאי תקנון זה ללא יוצא מן הכלל, וכי לא תהיה למשתמש ו/או למי מטעמו, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ו/או טענה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד מפעילי האתר ו/או מי מטעמם בקשר עם תנאי השימוש המפורטים במסגרת תקנון זה ו/או לתחולתו על המשתמש ו/או בגין השימוש באתר ו/או שינויים שבוצעו באתר ו/או תקלות שהתרחשו באתר. ככל שהמשתמש אינו מסכים לתנאי השימוש המפורטים בתקנון זה ו/או שאינו מרוצה מהמידע המופיע באתר, הינו נדרש להפסיק את השימוש באתר וזכותו להשתמש באתר ו/או במידע המצוי בו תפקע.
 • אין להפיץ, להעתיק, לשכפל, לפרסם, לחקות או לעבד פיסות קוד, גרפיקות, סרטונים, סימנים מסחריים או כל מדיה ותוכן אחר מבלי שיש ברשותכם אישור כתוב מראש.
 • כל משתמש יהא רשאי לבצע פעולה באתר בכפוף לתנאי השימוש המפורטות בתקנון זה וכל עוד ברשותו תא דואר אלקטרוני, רשת אינטרנט פעילה ותעודת זהות תקפה.
 • על אף האמור, מפעילי האתר רשאים למנוע מכל משתמש גישה ו/או שימוש באתר בקרות אחד או יותר מאלו: המשתמש מסר פרטים כוזבים במתכוון או ביצוע כל פעולה של מרמה וכיו"ב באמצעות האתר אם לדעת מפעילי האתר בוצעו באתר ו/או במידע המופיע בו פעולות שאינן מותרות על פי תנאי השימוש בתקנון זה המשתמש ביצע פעולות הפוגעות או העלולים לפגוע במפעילי האתר ו/או בצדדים שלישיים מפעילי האתר קיבלה החלטה לחדול מהפעלת האתר ו/או ממתן זכות שימוש בו לפי שיקול דעתה הבלעדי. למשתמש לא תהיה כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כנגד מפעילי האתר ו/או מי מטעמם בגין הפעלת הרשאה זו.
 • מפעילי האתר זכאית למנוע ו/או להסיר כל מידע המצוי באתר מכל סיבה, לרבות בשל ביצוע פעילות בלתי חוקית או פעולה שעלולה לפגוע בתדמית האתר ו/או מפעילי האתר.

ניהול משתמשים באתר

 • פרטי המשתמש יאספו על ידי מפעילי האתר באמצעות גלישת המשתמש באתר ו/או בעת שפרטי המשתמש יוזנו באתר על ידי המשתמש, פרטים כגון: שם מלא, מס' טלפון, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני ומספר תעודת זהות.
 • על פי דין לא חלה על המשתמש חובה להזין את פרטיו באתר. כל משתמש אשר מזין את פרטיו באתר עושה זאת מרצונו ובהסכמתו החופשיים בלבד וזאת על מנת להיכלל במאגרי המידע של מפעילי האתר.
 • המשתמש מסכים, כי מבלי לפגוע בכל זכות אחרת של מפעילי האתר, במקרים בהם מפעילי האתר יחששו כי השימוש של המשתמש באתר אינו מתיישב עם הוראות תנאי שימוש שבתקנון זה ו/או הוראות כל דין, יהיו מפעילי האתר רשאים להתחקות אחר השימוש של המשתמש באתר, למנוע מן המשתמש גישה לאתר ו/או להעביר את דפוסי התנהגות המשתמש באתר לצדדים שלישיים אשר יוכיחו, להנחת דעתם של מפעילי האתר, כי הינם נפגעים מפעילותו המפרה של המשתמש. כמו כן יהיו רשאים מפעילי האתר לנקוט בכל פעולה אחרת אשר ימצאו לנכון לנקוט על מנת להגן על קניינהם ו/או על זכויותיהם ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד מפעילי האתר ו/או מי מטעמם בנוגע לפעולותיהם כאמור.

סודיות פרטי המשתמש

 • המשתמש מצהיר כי הוא מודע לכך שעם הזנת פרטיו באתר הוא ייכלל במאגרי המידע של מפעילי האתר. מפעילי האתר יהיו רשאים להשתמש בפרטי המשתמש לצורך שיפור חוויית המשתמש באתר, להתאמת האתר לצרכי והעדפות המשתמש וכן ליצירת קשר עם המשתמש באמצעות דואר רגיל, דואר אלקטרוני ובכל אמצעי תקשורת אחר. הזנת פרטי המשתמש באתר תעיד על מתן אישור המשתמש למפעילי האתר לעשות כל שימוש בפרטי המשתמש ו/או בכל מידע שייאסף בגין גלישת המשתמש באתר, לרבות פרסומם בכל פורמט דיגיטלי ו/או אחר, בכל אמצעי שידור (טלוויזיה, רדיו, עיתונות), באמצעי העברה (אינטרנט וסלולר) וברשתות החברתיות כגון Facebook ו/או בכל מדיה אחרת בין אם קיימת ובין עם עתידית, והכל למטרות מפעילי האתר.
 • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מפעילי האתר לא יעבירו את פרטי המשתמש לצד שלישי אלא במקרים המפורטים להלן:
  במקרה שבו ביצע המשתמש מעשה או מחדל הפוגעים ו/או עלולים לפגוע במפעילי האתר ו/או בצדדים שלישיים כלשהם.
  במקרה שבו המשתמש ביצע שימוש בלתי חוקי או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה.
  במקרה בו המשתמש הפר הוראה אחת או יותר של תקנון זה.
  במקרה בו התקבל בידי מפעילי האתר צו שיפוטי ו/או דרישה מרשות שלטונית המורה לו למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי.
  בכל מחלוקת, טענה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין הצדדים.

תוכן האתר

 • המשתמש מודע לכך שהשימוש באתרי אינטרנט כרוך בסיכונים רבים, הן בגלל הטכנולוגיה הכרוכה בשימוש כאמור והן בשל גורמים אנושיים הפועלים באמצעות האינטרנט. מפעילי האתר ו/או מי מטעמם אינם אחראים לכל פעילות בלתי חוקית שתתבצע, ככל שתתבצע, על ידי מי מהמשתמשים באתר ו/או כל גורם אחר שאינו מטעמם. המשתמש יהא אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה ו/או יעשה באתר ו/או במידע המופיע בו.
 • המידע באתר נועד להעשרת הידע של המשתמש ולשימושו האישי בלבד, אולם השימוש בו, לרבות כל הסתמכות עליו, הינם על אחריותו הבלעדית של המשתמש. בין היתר, מצהיר המשתמש כי הוא מודע לכך שהתמונות המוצגות באתר הינן לצורך המחשה בלבד, וכי ייתכנו שינויים בין הצגתן על גבי מסך המחשב לבין מראיהן במציאות.
 • מפעילי האתר עושה מאמצים רבים לכך שהמידע באתר יהיה נכון ומדויק ככל שניתן, אולם המידע אינו מתיימר להוות ניתוח שלם, מלא או מפורט של כלל הנושאים המפורטים באתר. המשתמש מודע לך כי המידע מוצג באתר כפי שהוא ("As Is") וכי ייתכן שישנן שגיאות במידע המופיע באתר. מפעילי האתר לא תשא בכל אחריות לגבי טעות במידע המוצג באתר ו/או להתאמת המידע לצרכי המשתמש ואינה אחראית כלפי המשתמש בשל אי יכולתו לעשות שימוש במידע מסיבה כלשהי ו/או היות המידע בלתי מדויק או שגוי מכל סיבה שהיא.
 • המידע באתר אינו מהווה עצה רפואית ו/או חוות דעת רפואית, ואין באתר ו/או במידע המופיע בו להוות תחליף לייעוץ רפואי. לכל שאלה רפואית על המשתמש לפנות ישירות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי. מפעילי האתר לא תהיה אחראית בגין כל נזק, אי נוחות, הפסד, הוצאה, עוגמת נפש, ו/או פגיעת גוף העלולים להיגרם למשתמש או לרכושו או לכל צד שלישי, במישרין או בעקיפין, עקב השימוש בתכני האתר ו/או הסתמכות על המידע המופיע בו. המשתמש מוותר בזאת על כל טענה כנגד מפעילי האתר ו/או מי מטעמם בקשר לשימוש במידע המופיע באתר והוא לבדו יישא באחריות בכל שימוש שיעשה במידע כאמור.
 • מפעילי האתר לא ישאו באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי משתמש כל שהוא באתר או כל גורם אחר שאינו בשליטתם.
 • אבטחת המידע באתר מבוצעת לשם הגנה על פרטיות המשתמש ולהגנה על המידע המופיע באתר. המשתמש מצהיר כי הוא מודע לכך שמפעילי האתר נוקטת באמצעי הזהירות המקובלים בכדי לשמור ככל האפשר על סודיות ופרטיות המשתמש, שימוש בלתי מורשה בהם ואבטחת המידע המצוי באתר בהתאם לדין החל, אולם ידוע למשתמש כי ייתכנו תקלות שאינן בשליטת מפעילי האתר. מפעילי האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למשתמש ו/או למי מטעמו בשל שימוש באתר ו/או אם מידע של המשתמש ייפגע בשל השימוש באתר ו/או אם השימוש באתר יופרע ו/או לא יתאפשר, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.
 • רישומים של מפעילי האתר בקשר לפעולות המתבצעות באתר על ידי המשתמש יהוו ראיה חלוטה לנכונותם. למען הסר ספק יובהר, כי מפעילי האתר לא יחויבו בכל מקרה בגין הצהרות, הסברים, מצגים ופרשנויות של מי מטעמם, וכן גם לא אם נכללו בעיתונות, בעלוני שיווק ו/או בכל אמצעי פרסום או המחשה אחרים אלא אך ורק על פי בתקנון זה.
 • מפעילי האתר לא יהיו אחראים על תוכן ומהות המידע המוצג באתר, בכל הקשור למידע שמקורו בצדדים שלישיים ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי מפעילי האתר ו/או מי מטעמם בנוגע לאמור.
 • המשתמש מסכים לפצות ו/או לשפות את מפעילי האתר, מיד עם דרישתם הראשונה, בגין כל נזק, ישיר ו/או עקיף ו/או כל הוצאה שייגרמו לה בקשר לתביעה ו/או דרישה ו/או טענה של המשתמש ו/או מי מטעמו הנובעות משימוש המשתמש באתר ו/או הפרת תנאי השימוש המפורטים בתקנון זה.
 • באתר ייתכנו קישורים לאתרי אינטרנט אחרים, קישורים שנועדו לנוחות המשתמש בלבד. מפעילי האתר אינם אחראים לקישורים ו/או לאתרים המקושרים ו/או למידע המופיע בהם. כל שימוש ו/או כניסה בקישורים הינם על אחריותו הבלעדית של המשתמש ומפעילי האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים לכל נזק, ישיר או עקיף, כספי או אחר אשר נגרם או העלול להיגרם למשתמש בגין שימוש כאמור.
 • מפעילי האתר ו/או מי מטעמם לא ישאו בכל אחריות לשרת אשר באמצעותו עובד האתר, ולרבות לכך שהשרת האמור יהיה נקי מוירוסים ו/או מרכיבים אחרים אשר עלולים לפגוע במחשב האישי של המשתמש בעת השימוש באתר, ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי מפעילי האתר ו/או מי מטעמם בקשר עם האמור.

תנאים ומידע על השירות

 • השירות ניתן למטופלים מבוטחי קופת חולים כללית, מעל גיל 5.
 • השירות ניתן למבוטחי כללית מושלם או כללית פלטינום בעלות של 20 ש"ח.
 • מבוטח כללית שאינו חבר מושלם ו/או פלטיניום זכאי לבדיקה שעלותה 150 ₪ כולל מע"מ.
 • למטופל צריכה להיות בדיקה בתוקף במערכת כללית .
 • הזמנת התור הדיגיטלית (במערכת היומן) מסתיימת עם קבלת אישור מהחברה על תיאום התור.
 • ייתכן ותאריך ההזמנה ישתנה בתיאום מראש
 • ניתן לבטל תור עד השעה 10:00 בבוקר יום לפני הבדיקה. לאחר השעה 10:00 לא ינתן זיכוי כספי.
 • הביטול יתבצע טלפונית.
 • על המטופל להציג לאח/ות תעודה מזהה בעת ביצוע הבדיקה בבית.
 • הבדיקות יתואמו בין השעות 6:00-09:30 בבוקר ויתקיימו בביתו של המטופל או בכתובת אחרת שנמסרה על ידו.
 • אין אפשרות לבדיקת העמסת סוכר בבית המבוטח
 • תוצאות הבדיקה נשלחות למעבדה של כללית ומגיעות לאתר הקופה.
 • בכל עת המטופל יכול ליצור קשר עם המוקד הטלפוני 03-6015555 או בנייד 050-2201350.
 • לצורך קבלת השירות על המטופל להסכים כי פרטיו ישמרו במאגר המידע של החברה. עם זאת, לא חלה על המטופל חובה חוקית למסור את המידע ומסירת המידע תלויה ברצונו ובהסכמתו. המידע שיישמר ישמש לצורך מתן השירות ושיפורו.
 • המידע אודות המטופל יימסר אך רק לקופת חולים כללית ולחברת אור ועזר לצורך שיפור השירות.